Om Marieholm

Ur ett historiskt perspektiv är orten Marieholm ett tämligen ungt samhälle som uppstod kring stationen i samband med järnvägens ankomst 1865. Orten har däremot ursprung i de betydligt äldre byarna Reslöv, Sibbarp och Åkarp vilka alla finns omnämnda i skrift redan på 1200- och 1300-talen, men sannolikt är av ännu högre ålder.

Byarna ingick från tidig medeltid i Reslövs socken där kyrkbyn Reslöv hade funktionen som administrativt centrum. Åkarp utgjorde under senmedeltid ärkebiskopligt län och i Sibbarp (vid nuvarande korsningen Östergatan-Storgatan) ska det enligt vissa källor ha funnits ett herresäte eller borg benämnt Sibbesborg, som revs på 1400-talet. Byarnas placering invid de betydande landsvägarna Landskrona-Höör och Lund-Markaryd (tidigare riksgränsen) gjorde att det i Åkarp, där vägarna korsades, anlades gästgiveri på 1690-talet och senare även tingshus för Onsjö Härad.

När järnvägssträckan Landskrona-Eslöv anlades 1865 gavs den en sträckning genom området varpå beslut togs om att uppföra en station mellan Åkarp och Reslöv. Mark till stationsbygget uppläts av ägaren till Marieholmsgården i Sibbarp där stationen fick sin placering och namnet Marieholm togs av naturliga skäl därifrån. Till följd av det tillkomna stationsläget uppstod ett samhälle som enbart bestod av ett fåtal hus i dess anslutning under 1860-talet, men som under resterande del av århundradet kom att växa snabbt med bebyggelse utefter landsvägarna, i synnerhet västerut mot Åkarp och österut mot Reslöv.

Sidan är under uppbyggnad. Välkommen att bidra med information om Marieholm!

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window